Loki mpreg wattpad. Pairings: Thor/Loki, Balder/Loki, Thor/Jane Warni...

SAID=27